Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató a Milnorand Kft. (továbbiakban: adatkezelő)  adatvédelmi tájékoztatója ügyfelei részére.

E tájékoztató elmagyarázza, hogy az adatkezelő milyen személyes adatokat dolgoz fel, milyen célokra, mennyi ideig tárolja azokat, tájékoztatást kap hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban.

 

A szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Kft. által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

1.    Adatkezelő meghatározása

 

Adatkezelő megnevezése: MILNORAND Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-174482

Adatkezelő székhelye: 1048 Budapest, Farkas-erdő utca 11. 10. em. 28.

Adatkezelő e-elérhetősége: info@milnorand.hu

Adatkezelő telefonszáma: 06/30 496 4237

Adatkezelő képviselője: Nagy Norbert

 

2.    Személyes adatok tervezett kezelésének célja, köre valamint az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés célja:

     a weboldalon,  és személyesen az autóbérleti szerződéshez szükséges személyes adatok felhasználása a szerződés teljesítéséhez.

     szerződő féllel való kapcsolattartás

 

Kezelt adatok köre:

Weblap: Szerződő neve, telefonszáma, e-mail címe

 

Autóbérleti szerződés esetén: Név, Lakcím, Születési helye, Születési időpontja, Személyi igazolvány szám, Vezetői engedély szám; kategória; érvényességi idő, Anyja neve, Telefonszám, Email cím.

 


 

Az adatkezelés jogalapja:

 1. GDPR 6. cikk (1)bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes hozzájárulás: Hozzájárulás. 
 2. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél: Szerződés teljesítése.
 3. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése: Jogi kötelezettség teljesítése

 

Adatkezelő az Érintett által megadott rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az autó megrendelés teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használja fel illetve használhatja fel.

 

3.    A személyes adatok tárolásának időtartama

A weblapon megadott személyes adatok kezelése a megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelmére történő törléséig tart.

 

Az autóbérleti szerződésben megadott adatokat a Kft.  a számviteli jogszbályban  2000. évi C. törvény 169. § (2) alapján 8 évig őrzi.

 

4.    Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Milnorand Kft. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Cégnév

Cím

Tevékenység

Black Diamond Audit Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 111-113.

könyvelés

 

Az adatokat megismerő személyek köre:

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a 2. pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. A kezelt adatokat az adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, azaz teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a szerződő kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. Az adatkezelő jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbításra, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tartozik felelősséggel.

 

 

 

5.    Az érintettek jogainak érvényesítése

  1. Hozzáférési jog adatai kezeléséről: tájékoztatást kérhet arról, hogy mely adatokat milyen célra, mennyi ideig kezel, kinek adja át az adatkezelő, honnan származnak
  2. Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul lett megadva kérheti adatai helyesbítését.
  3. Törlési jog: az adatkezelő a személyes adatokat törli ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, továbbá ha a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlést elrendelte.
  4. Adatkezelés korlátozása: jogszabályban meghatározott esetekben kérheti adatai törlését (GDPR 18. cikk (1)).

 

A fenti kérelmeket az adatkezelő megadott elérhetőségein lehet benyújtani. Az adatkezelő a jogszabályban meghatározottak szerint jár el valamint egy hónapon belül tájékoztatja, hogy milyen intézkedéseket hozott a kérelme alapján.

 

  1. Panasz jog: Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet. 

 

Az adatkezelő köteles tájékoztatni minden olyan címzettet, adatfeldolgozót akivel közölt személyes adatot olyan esetekben ha a szerződő fél, érintett kérte az adatkezelőt a következő jogai érvényesítésében, adatai helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.